Skip to main content
Til toppen

Maritim Vannlinjerens 1 liter

 • Kraftig rensemiddel
 • Fjerner forurensinger
 • Konsentrert
EAN: 7055940000569
Lager nettbutikk:
Varenr.: 1473-02
inkl. mva.

Vannlinjerens

Kraftig rensemiddel mot forurensinger, rust, kalk m.m. Er spesielt utviklet for å fjerne fargede forurensinger på fribordet, som er forårsaket av mikroorganismer.

 • Må ikke brukes på farget fribord.
 • Brukes i konsentrat.
 • Fjerner også effektivt avleiringer fra anoder etc. på rustfrie propeller.


 

Spesifikasjoner

Volum: 1 liter
Brukes i konsentrat
Må ikke anvendes på farget fribord
Pensles eller sprayes på. La virke og skyll godt med vann
Innhold: 10-20% Phosforsyre, <5% nonioniske overflateaktive stoffer, pH ca 1,1.
 

Fare:
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

Frakt: 59,-
Handi Hanske Montasje Oil-grip
 • Gir godt grep
 • Verner mot løsemidler/syrer/alkalier
 • Nitril uten fór

 • Gir godt grep
 • Verner mot løsemidler/syrer/alkalier
 • Nitril uten fór
VM-15301-42
Se varianter
Fra:
Frakt: 59,-
Handi Vernebrille Antidugg
 • Polykarbonat
 • Antidugg
 • Ripebeskyttelse

 • Polykarbonat
 • Antidugg
 • Ripebeskyttelse
3220.020
15301-47
På nett:  
Lenker
Min side